Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor TiranëAfatet Ligjore
Afatet LigjoreAfate të ndryshme ligjore

Vendimet perfundimtare civile te gjykates se shkalles se pare Tirane mund te ankimohen ne gjykaten e Apelit Tirane brenda 15 diteve nga e nesermja e shpalljes se tyre. Per palet qe e kane lene gjykimin e ceshtjes ne mungese ky afat fillon nga dita e marrjes dijeni per kete vendim.

Vendimet perfundimtare penale te gjykates se shkalles se pare Tirane mund te ankimohen ne gjykaten e Apelit Tirane brenda 10 diteve nga e nesermja e shpalljes se tyre. Per te pandehurit e gjykuar ne mungese ky afat fillon nga e nersermja e marrjes dijeni per kete vendim.