Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Rrethit Gjyqësor TiranëKeshilli i Gjykates
Keshilli i GjykatesVendimi Nr. 153, datë 15.07.2022 "Mbi ndërprerjen e shortit për muajin gusht 2022" - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

Vendimi Nr. 153, datë 15.07.2022 "Mbi ndërprerjen e shortit për muajin gusht 2022"

 

Vendimi Nr. 104, datë 17.05.2022 të Këshillit të Gjykatës "Mbi një ndryshim të Vendimit Nr. 47/4, datë 24.04.2020 "Mbi përcaktimin e rregullave dhe praktikave të duhura për kufizimin e përhapjes së infeksionit Covid 19, gjatë zhvillimit të veprimtarisë

 

Vendimi Nr. 104, datë 17.05.2022 të Këshillit të Gjykatës "Mbi një ndryshim të Vendimit Nr. 47/4, datë 24.04.2020 "Mbi përcaktimin e rregullave dhe praktikave të duhura për kufizimin e përhapjes së infeksionit Covid 19, gjatë zhvillimit të veprimtarisë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë" Nr. 3412/1 Prot., datë 17.05.2022

 

Vendimi Nr. 104, datë 17.05.2022 të Këshillit të Gjykatës "Mbi një ndryshim të Vendimit Nr. 47/4, datë 24.04.2020 "Mbi përcaktimin e rregullave dhe praktikave të duhura për kufizimin e përhapjes së infeksionit Covid 19, gjatë zhvillimit të veprimtarisë

 

Vendimi Nr. 104, datë 17.05.2022 të Këshillit të Gjykatës "Mbi një ndryshim të Vendimit Nr. 47/4, datë 24.04.2020 "Mbi përcaktimin e rregullave dhe praktikave të duhura për kufizimin e përhapjes së infeksionit Covid 19, gjatë zhvillimit të veprimtarisë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë" Nr. 3412/1 Prot., datë 17.05.2022

 

Vendimi Nr. 103, datë 17.05.2022 i Këshillit të Gjykatës "Mbi zbatimin e nenit 450 e vijues të K. Pr. Civile, për ankimet ndaj vendimeve gjyqësore" Nr. 3457 Prot., datë 17.05.2022

 

Vendimi Nr. 103, datë 17.05.2022 i Këshillit të Gjykatës "Mbi zbatimin e nenit 450 e vijues të K. Pr. Civile, për ankimet ndaj vendimeve gjyqësore" Nr. 3457 Prot., datë 17.05.2022
 
Aneksin 1 titulluar: Vendi "Për pranimin e ankimit"

Vendim, Mbi nderprerjen e shortit per muajin Dhjetor 2021 - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 

Vendim, Mbi nderprerjen e shortit per muajin Dhjetor 2021 - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

 

Vendim Nr. 37, datë 11.02.2021 "Për një ndryshim në Vendimin Nr.242, datë 03.12.2019 "Mbi organizimin në dhoma dhe seksione të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë"

Vendim Nr. 37, datë 11.02.2021 "Për një ndryshim në Vendimin Nr.242, datë 03.12.2019 "Mbi organizimin në dhoma dhe seksione të gjyqtarëve të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë"

admin
12.02.2021

 

Vendim Nr. 125/2 datë 17.12.2020 "Mbi ndërprerjen e shortit për muajin Dhjetor 2020"

 

Vendim Nr. 125/2 datë 17.12.2020 "Mbi ndërprerjen e shortit për muajin Dhjetor 2020"

 

Vendim Nr. 319 datë 03.12.2020 "Mbi organizimin dhe shfrytëzimin e sallave të gjyqit në Dhomën Civile të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për shkak të COVID-19"

 

Vendim Nr. 319 datë 03.12.2020 "Mbi organizimin dhe shfrytëzimin e sallave të gjyqit në Dhomën Civile të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë për shkak të COVID-19"

 

Vendim Nr. 311, datë 25.11.2020 "Per miratimin e masave procedurale dhe organizative specifike per zhvillimin e proceseve Gjyqesore nepermjet lidhjes ne distance me videokonference"

 

Vendim Nr. 311, datë 25.11.2020 "Per miratimin e masave procedurale dhe organizative specifike per zhvillimin e proceseve Gjyqesore nepermjet lidhjes ne distance me videokonference"

 

Vendim Nr. 47/10, date 11.11.2020 "Per marrjen e masave ne lidhje me COVID-19"

 

Vendim Nr. 47/10, date 11.11.2020 "Per marrjen e masave ne lidhje me COVID-19"

 

Vendim Nr. 83/1 datë 28.09.2020 "Mbi disa tarifa të shërbimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë"

Vendim Nr. 83/1 datë 28.09.2020 "Mbi disa tarifa të shërbimit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë"

 

Proçesverbal përmbledhës i mbledhjes së këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dt.01.06.2020

Proçesverbal përmbledhës i mbledhjes së këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dt.01.06.2020

 

Proçesverbal përmbledhës i mbledhjes së këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dt.07.04.2020

Proçesverbal përmbledhës i mbledhjes së këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dt.07.04.2020

 

Proçesverbal përmbledhës i mbledhjes së këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dt.24.04.2020

Proçesverbal përmbledhës i mbledhjes së këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dt.24.04.2020