Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Shkallës së Parë të Juridiksionit
të Përgjithshëm TiranëAfatet Ligjore
Afatet LigjoreAfate të ndryshme ligjore

Vendimet perfundimtare civile te gjykates se shkalles se pare Tirane mund te ankimohen ne gjykaten e Apelit Tirane brenda 15 diteve nga e nesermja e shpalljes se tyre. Per palet qe e kane lene gjykimin e ceshtjes ne mungese ky afat fillon nga dita e marrjes dijeni per kete vendim.

Vendimet perfundimtare penale te gjykates se shkalles se pare Tirane mund te ankimohen ne gjykaten e Apelit Tirane brenda 10 diteve nga e nesermja e shpalljes se tyre. Per te pandehurit e gjykuar ne mungese ky afat fillon nga e nersermja e marrjes dijeni per kete vendim.