❯ Njoftim mbi listen e fituesve per levizjen paralele ne kategorine ekzekutive, specialist per prokurimet publike - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi listen e fituesve per levizjen paralele ne kategorine ekzekutive, specialist per statistikat gjyqesore - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi listen e fituesve per levizjen paralele ne kategorine ekzekutive, specialist per protokoll - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin specialist i mardhenieve me publikun dhe median - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin sekretar gjyqesor - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin specialist per statistika - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin specialist prokurimesh - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin specialist protokolli - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Protokolli - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Statistikash Gjyqesore - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Prokurimesh - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim per Kandidatet qe Plotesojne Kerkesat e Levizjes Paralele - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Sekretar Gjyqesor - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist IT dhe Statisike - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Buxheti - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Prokurimesh - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Drejtor Buxheti - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Kryesekretar - - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Sekretar Gjyqesor - - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne pozicionin Specialist IT - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

❯ Vendim Nr. 338 datë 24.09.2020 Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit civil gjyqësor punonjësve në detyrë

❯ Ligj Nr. 152 datë 30.05.2013 Për nëpunësin civil

❯ Ligj Nr. 98 - 2016 Për organizimin e pushtetit gjyqesor në Republikën e Shqipërisë

❯ Vendim Nr. 622 datë 10.12.2020 Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor