❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per specialiste protokolli - Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per specialist arkive - Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë

❯ Shpallje për vend të lirë pune në pozicionin Specialist Buxheti - Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës

❯ Shpallje për vend të lirë pune në pozicionin Punonjës Gjykate (Ftues) - Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë

❯ Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin Specialist Finance - Gjykata Administrative e Apelit

❯ Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin Specialist Buxheti - Gjykata Administrative e Apelit

❯ Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin Specialist për Statistikat Gjyqësore në Sektorin e IT, Statistikës dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Media - Gjykata Administrative e Apelit

❯ Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin Specialist i Shërbimeve Mbështetëse në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve - Gjykata Administrative e Apelit

❯ Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve - Gjykata Administrative e Apelit

❯ Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin Specialist Protokolli në Sektorin e Prokoll/Arkivë - Gjykata Administrative e Apelit

❯ Shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin Specialist Prokurimesh në Sektorin e Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve - Gjykata Administrative e Apelit

❯ Njoftim per mbyllje procedure per specialist protokolli - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Shpallje per levizje paraleje dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne kategorine ekzekutive, specialist protokolli - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim i listes se kandidateve fitues, te kualifikuar per intervisten e strukturuar me goje - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Shpallje per levizjen paralele dhe pranimin ne sherbimin civil Specialiste Protokolli - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per shpalljen per sekretare gjyqesore - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim i listes se kandidateve fitues, te kualifikuar per intervisten e strukturuar - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njofitim i listes se kandidateve fitues, te kualifikuar per intervisten e strukturuar me goje - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor ne kategorine ekzekutive sekretar gjyqesor - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pozicionin specialiste buxheti - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Drejtor në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar (1 vend vakant), Procedura e pranimit ne sherbimin civil gjyqesor - GJKKO

❯ Shef Sektori, Sektori i Burimeve Njerëzore, Shërbimeve Mbështetëse dhe Prokurimeve (1 vend vakant), Procedura e ngritjes ne detyre - GJKKO

❯ Shef Sektori, Sektori i Protokoll / Arkive (1 vend vakant), Procedura e ngritjes ne detyre - GJKKO

❯ Shef Sektori, Sektori i IT, Statistikë dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Median (1 vend vakant), Procedura e ngritjes ne detyre - GJKKO

❯ Shpallje për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në kategorinë ekzekutive Specialist Financë/Buxheti - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnjë

❯ Shpallje për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin shef sektori i Teknologjisë së Informacionit Statistikave dhe Marrdhënieve me Publikun, Median dhe me jashtë - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Lushnjë

❯ Deklarata e pasurise per kandidatet per pozicione te ndryshme ne institucionet e sistemit te drejtesise

❯ Formularet shtese A B2 B3 per kushtet e sigurise per nepunesit civil gjyqsor sipas ligjit nr 95 te vitit 2016

❯ Njoftim per shpallje vakance sekretare gjyqesore - GJKKO

❯ Njoftim Shpallje vakance Shef Sektori IT - GJKKO

❯ Njoftim Shpallje vakance Drejtor Buxheti Finance - GJKKO

❯ Njoftim Shpallje vakance Shef Sektori Protokoll-Arkive - GJKKO

❯ Njoftim Shpallje vakance Shef Sektori Burime njerezore - GJKKO

❯ Njoftim mbi listen e fituesve per levizjen paralele ne kategorine ekzekutive, specialist per prokurimet publike - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi listen e fituesve per levizjen paralele ne kategorine ekzekutive, specialist per statistikat gjyqesore - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi listen e fituesve per levizjen paralele ne kategorine ekzekutive, specialist per protokoll - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin specialist i mardhenieve me publikun dhe median - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin sekretar gjyqesor - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin specialist per statistika - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin specialist prokurimesh - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak nepermjet procedures se levizjes paralele per pozicionin specialist protokolli - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Protokolli - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Statistikash Gjyqesore - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Prokurimesh - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane

❯ Njoftim per Kandidatet qe Plotesojne Kerkesat e Levizjes Paralele - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Sekretar Gjyqesor - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist IT dhe Statisike - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Lushnje

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Buxheti - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Specialist Prokurimesh - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Drejtor Buxheti - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Kryesekretar - - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Shpallje per levizje paralele dhe pranimin ne sherbimin civil gjyqesor, Sekretar Gjyqesor - - Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane

❯ Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne pozicionin Specialist IT - Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane

❯ Vendim Nr. 338 datë 24.09.2020 Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit civil gjyqësor punonjësve në detyrë

❯ Ligj Nr. 152 datë 30.05.2013 Për nëpunësin civil

❯ Ligj Nr. 98 - 2016 Për organizimin e pushtetit gjyqesor në Republikën e Shqipërisë

❯ Vendim Nr. 622 datë 10.12.2020 Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor

❯ Njoftim i listes se kandidateve fitues, te kualifikuar per intervisten e strukturuar - Gjykata e Shkalles se Pare e Juridiksionit te Pergjithshem Tirane