❯ Ligj Nr. 98 - 2016 Për organizimin e pushtetit gjyqesor në Republikën e Shqipërisë

❯ Ligj Nr. 152 datë 30.05.2013 Për nëpunësin civil

❯ Vendim Nr. 338 datë 24.09.2020 Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për dhënien e statusit të nëpunësit civil gjyqësor punonjësve në detyrë

❯ Vendim Nr. 622 datë 10.12.2020 Për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin në shërbimin civil gjyqësor