❯ Sipas kategorish, statusesh të ndryshme çështjesh etj.

Ju mund t'i kërkoni evidencat statistikore për një sërë kategorish të veçanta çështjesh dhe për statuse të ndryshme të tyre në procesin e gjykimit. Gjithashtu, mund t'i kërkoni ato sipas personave të gjykuar dhe veprave për të cilat janë bërë gjykimet. Këtë ju a mundësojnë lidhjet në të majtë, ndonjë prej të cilave përmban edhe nënndarje më të hollësishme.


❯ Sipas periudhave të ndryshme kohore

Aplikimi ju ofron evidencat statistikore e një muaji para datës në të cilën po "lundroni" në të, deri në këtë datë. Gjithsesi, ju mund të shihni evidencat për çdo interval kohor që ju intereson. Këtë mund ta arrini me anë të dispozitivit të kërkimit, në fund të tabelës së çdo evidence.Urojmë që të gjeni këtu të gjithë informacionin që ju nevojitet për të gjykuar objektivisht për punën e gjykatës sonë.