Lista e seancave gjyqësore

Seancat gjyqësore
Nr. Akuzuesi I pandehuri Akuza Gjyqtari Men. Perfundimit Nr. Vend Dt. Vend