Qëllimet dhe përgjegjësitë e kompetencave kyçe të gjykatave përfshijnë pesë fusha, ku secila presupozon një lidhje ndërmjet teorisë dhe praktikës, konceptit dhe sjelljes, idesë dhe zbatimit:

  • Pse ekzistojnë gjykatat
  • Gjykatat si institucione
  • Sundimi i ligjit, mbrojtje e barabartë dhe proces i rregullt
  • Përgjegjshmëria
  • Ndërvarësia dhe drejtimi