Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Shkallës së Parë të Juridiksionit
të Përgjithshëm TiranëTaksat e Shërbimeve
Taksat e ShërbimeveTaksat e shërbimeve gjyqësore

 

Natyra e shërbimit Masa e taksës në lekë
Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesa ligjore për pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit 200
Për  lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga të interesuarit 200
Për lëshimin e dëshmisë së penalitetit nga zyra e gjendjes gjyqësore 200
   
 Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar çështje penale nga prokuroria

 200

 Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria

 200

 Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në proçes gjyqësor

 200Kërkesë padi që paraqiten në gjykatë Masa e taksës në lekë
Për pension ushqimor pa pagesë
Për vërtetim fakti 200
Padi për zgjidhje martese 3 000
Padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike 3 000Padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore si dhe për shkaktim dëmi Masa e taksës në lekë
Me vleftë deri në 100 000 lekë 3 000
Me vleftë mbi 100 000 lekë 1 % e vlerës
Padi për pjesëtim pasurie 3 000
Padi për kthim në punë

pa pagesë

  Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës

 200( Bazuar në Udhëzimin e Përbashkët Nr.33 datë 29.12.2014 "Për Percaktimin e Tarifës së Sherbimit për Veprime  e Shërbime të Administrates Gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, Prokurisë dhe Noterisë"