Mirësevini në faqen e Gjykatës
së Shkallës së Parë të Juridiksionit
të Përgjithshëm TiranëAdministrata e Gjykatës

Administrata Gjyqësore në Gjykatat e Shkallës së Parë
Administrata gjyqësore në gjykatat e shkallës së parëAdministrata Gjyqësore në Gjykatat e Shkallës së Parë Tiranë përbëhet përveç pjesës drejtuese edhe nga:

 • Sekretaria Gjyqësore
 • Sekretari i Seancës Nëpunësi Gjyqësor
 • Sektori ose Zyra e Arkivit
 • Sektori ose Zyra për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median
 • Sektori ose Zyra e Buxhetit
 • Sektori ose Zyra e Administratës Ndihmëse

Sekretaria e Gjykatës

Sekretaria e Gjykatës pranon dokumentet dhe aktet proçeduriale. Ajo shpërndan paditë pas hedhjes së shortit, merr në dorëzim dosjet pas përfundimit të gjykimit dhe bën kalimin në Arkivë të dosjeve gjyqësore.

Në fushën penale, Sekretaria e Gjykatës mban Rregjistrin Penal ku rregjistrohen menjëherë kërkesat për gjykim që vijnë nga organi i Prokurorisë si dhe kërkesat për gjykim nga të dëmtuarit akuzues, Rregjistrin Penal Ushtarak ku rregjistrohen kërkesat penale ushtarake të dërguara për gjykim nga Organi i Prokurorisë, Indeksin Alfabetik të çështjeve penale ku shënohet identiteti i palëve, Rregjistrin e Vendimeve Penale, etj.

Në fushën civile, Sekretaria e Gjykatës mban Rregjistrin Themeltar Civil ku rregjistrohen të gjitha kërkesë-paditë civile të paraqitura për gjykim, Indeksin Alfabetik të çështjeve civile që plotësohet sipas shkronjave të alfabetit dhe shënohet emri dhe mbiemri i çdo paditësi dhe të padituri, Rregjistrin e Vendimeve Civile ku shënohen të gjitha vendimet civile me numër rendor, data e dhënies së vendimit, emri i gjyqtarit, emrat e palëve, objekti dhe numri i seancave, Rregjistrin e personave të cilëve u është hequr, kufizuar ose kthyer zotësia për të vepruar, Rregjistrin e Shoqërive Tregtare, Rregjistrin e Personave Fizikë, Rregjistrin e Organizatave Jo-Qeveritare, Rregjistrin e Partive Politike, etj.

Sekretari Gjyqësor

Sekretari Gjyqësor ushtron detyra proçeduriale, të parashikuara nga dispozita të Proçedurës Civile dhe Penale si dhe dispozita proçeduriale të parashikuara me ligj të veçantë. Sekretari gjyqësor për realizimin e funksionit proçedurial ushtron edhe veprimtari administrative.

Në Gjykatat me volum të madh pune të përcaktuar nga Ministri i Drejtësisë, ku ka më shumë se një sekretar gjyqësor, njëri prej tyre bën edhe organizimin dhe ndarjen e detyrave midis sekretarëve gjyqësorë, si dhe koordinon punën me subjektet e tjera të Administratës Gjyqësore.

Marrëdhëniet me Publikun dhe Median

Pranë çdo Gjykate funksionon edhe Sektori ose Zyra për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median. Kjo zyrë e ushtron veprimtarinë e saj nën kujdesin e Kancelarit të Gjykatës dhe ka për objekt të veprimtarisë sa vijon:

 • Informimi i Publikut dhe Medias për veprimtarinë e Gjykatës
 • Promovimi i imazhit të Gjykatës dhe punonjësve të saj kundrejt publikut
 • Administrimi i marrëdhënieve të Gjykatës me Publikun
 • Mbrojtja e Gjykatës dhe punonjësve të saj nga çdo akuzë publike
 • Organizimi i informimit të brendshëm në Gjykatë
 • Marrja e ankesave nga Publiku dhe Media për mosrespektimin e kërkesave të tyre nga personeli i Gjykatës
 • Krijimi i kushteve lehtësuese për marrjen e informacionit nga Publiku në mënyrë të saktë, të plotë, të përshtatshme e të shpejtë të informacionit të kërkuar
 • Përgatit dhe vendos shënja për orientimin e Publikut gjatë lëvizjeve të tyre në Gjykatë si dhe kujdeset për bërjen publikë të informacioneve që vihen në dispozicion të Publikut pa kërkesë

Gjithashtu, Sektori ose Zyra për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median kujdeset dhe merr masa për përgatitjen dhe bërjen publike të informacioneve lidhur me :

 • vendet dhe emrat e punonjësve nga të cilët Publiku mund të marrë informacion, të paraqesë kërkesa apo të marrë përgjigje;
 • proçedurat e punës së Gjykatës dhe gjyqtarëve;
 • shpjegimet e punës së atyre punonjësve të Gjykatës puna e të cilëve ka lidhje me Publikun dhe Mediat;
 • afatet e ndryshme që kanë lidhje me punën në Gjykatë;
 • listat e gjyqeve.