Shënim: Për aplikimet Vërtetime Civile/Penale, në sesionin "Aryet që ju nevojitet ky dokument", të vendoset dhe emri i atësise dhe mëmësisë.