Kliko linkun per te plotesuar fomularin e aplikimit :

http://gjykata.gov.al/media/2635/form-dctr.html

 

Shënim:

Për aplikimet Vërtetime Civile/Penale, në sesionin "Arsyet pse ju nevojitet ky dokument", të vendoset dhe emri i atësise dhe mëmësisë si dhe datën e lindjes.

Për vërtetime për shoqëritë tregtare/persona fizik, në sesionin "Arsyet pse ju nevojitet ky dokument", të vendoset NIPT-i, emri tregtar, emri administratorit.

Për vërtetime për OJF, në sesionin "Arsyet pse ju nevojitet ky dokument", të vendoset NIPT-i dhe emri i organizatës.