Indeksi   Pershtypje   Mospranim  

Këndi informativ Gjykata e Tiranës Sistemi gjyqësor Programi i Transparences

Oraret e gjyqeve

Shorti

 

Mbi zhvillimin e gjykimeve te kerkesave per "leje votimi"


NJOFTIM MBI ANONIMIZIMIN E TE DHENAVE PERSONALE NE ARKIVEN ELEKTRONIKE .

Formularët Elektronikë për Aplikimin në Gjykatë

 

Orientimi në gjykatë
Proçesi gjyqësor civil zhvillohet në përputhje me rregullat e përcaktuara
në Kodin e Proçedurës Civile.
Ai fillon në bazë të investimit që i bëhet Gjykatës nga një person fizik ose juridik...
Të gjitha vendimet e dhëna nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, mund të
ankimohen në Gjykatën e Apelit...

Për pension ushqimor,Për vërtetim fakti,Padi për zgjidhje martese,
Padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike...

 

Bashkëlidhur mund të gjeni formatin e ri të vertetimit për pagesën e avokatëve mbrojtës kryesisht dhe psikologëve. Në varësi të alternativës zgjidhni pozicionin tuaj dhe plotësoni saktësisht rubrikat bosh.

 

I njëjti formular plotësohet nga çdo palë apo person i thirrur në gjykim, qoftë ky paditës, i paditur, i pandehur, përfaqësues i tyre, dëshmitar, etj.

Urdhëri për  plotësimin e formularit.

 

Faqja kryesore
|
Mirësevini në faqen e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës, zyra për marrëdhëniet me publikun e mediat në Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës ka ndërtuar dhe mirëmban këtë faqe. Të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale gjenerohen në këtë faqe në momentin që krijohen gjatë veprimtarisë proceduriale  të lidhur me çështjen përkatëse.  

 

Video informuese për personat me aftësi të kufizuara

Dorëzimi i kërkesë padisë

Si të marrim një vërtetim

 

 

 

 


Rregullore

Rregullore për Hetimin Administrativ të Sinjalizimit dhe Mbrojtjen e Konfidencialitetit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë


RREGULLORE E BRENDSHME PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË


RREGULLORE "PËR MARRËDHËNIEN E GJYKATËS ME PUBLIKUN".


Me shume

Njoftime

Lista e gjyqeve të shtyra që gjykohen në Gjykatën e Apelit Shkodër - Gjyqtar Relator Selim Kryeziu


Masat e ndërmarra nga KLGJ për parandalimin e Covid-19


Vendim i Këshillit të Gjykatës Nr. 47/4 datë 24.04.2020 "Mbi përcaktimin e rregullave dhe praktikave të duhura për kufizimin e përhapjes së infeksionit COVID-19, gjatë zhvillimit të veprimtarisë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë"


Me shume

Këshilli i Gjykatës

Proçesverbal përmbledhës i mbledhjes së këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dt.01.06.2020


Proçesverbal përmbledhës i mbledhjes së këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dt.24.04.2020


Proçesverbal përmbledhës i mbledhjes së këshillit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dt.07.04.2020


Me shume

Njoftimi me Afishim Publik

Njoftim me afishim publik drejtuar ‘’Edi ‘’ shpk


Njoftim me afishim publik drejtuar Znj. Veprore Zaloshnja


Njoftim me afishim publik drejtuar Znj. Valbona Dervishi


Me shume

Njoftime

"ITSGA" sh.a - Shkurtim vendimi "Per mbylljen e Procedures se Falimentimit te Shoqerise"


PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË FALIMENTIMIT - Shoqëria Tregtare “AA INVESTMENT ADVISER ” Shpk


"Force Clean Alb" SH.A - Vendim mbi fillimin e procedures se falimentimit te shoqerise


Me shume
Jam i interesuar për:

  

Faqe me Interes